Zajęcia warsztatowe z pierwszej pomocy przedmedycznej w ZS w Kórniku

 24.03.2017 r. odbyły się w ZS w Kórniku zajęcia warsztatowe dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas pierwszych w ramach projektu „Naucz się pierwszej pomocy przedmedycznej”, który został przeprowadzony i zrealizowany przez Pana Jacka Pawlaka ratownika medycznego. Każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, gdyż nawet skomplikowanie brzmiąca resuscytacja to w rzeczywistości kilka prostych czynności, których można nauczyć również uczniów na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej czy średniej. Podstawy pierwszej pomocy wdrażane wśród uczniów mają na celu wyrobienie w młodym człowieku podstawowych nawyków, które powinny być naturalne dla świadków, uczestników i sprawców nagłych zdarzeń. Podstawy pierwszej pomocy nazywamy podstawami nie ze względu na to, że są najłatwiejsze, ale ze względu na to, że są najważniejsze. Te czynności trzeba wykonywać zawsze przy poszkodowanych ponieważ ma to bezpośredni wpływ na to czy przeżyją czy nie. Zakres programu zajęć warsztatowych z pierwszej pomocy obejmował zagadnienia praktyczne następującej treści: bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, sprawdzenie przytomności czyli próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym, wezwanie pogotowia do osoby nieprzytomnej, sprawdzenie oddechu czyli udrożnienie górnych dróg oddechowych rękoczynem czoło-żuchwa, ułożenie w pozycji bocznej ustalonej czyli pozycji bezpiecznej osoby z zachowanym oddechem dla utrzymania drożnych dróg oddechowych , oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej inaczej resuscytacja krążeniowo-oddechowa czyli podtrzymywanie czynności życiowych osoby nieoddychającej do czasu przyjazdu pogotowia. Warto wiedzieć, że u osób dorosłych najczęściej wskazywanymi przyczynami obawy przed udzieleniem pierwszej pomocy są: przekonanie o braku umiejętności oraz przekonanie o możliwości zaszkodzenia osobie poszkodowanej. Tym bardziej postanowiłem, że warsztaty z pierwszej pomocy dla moich uczniów powinny być uproszczone i sprowadzać się do kluczowych elementów wpływających na przeżywalność, tak aby z biegiem lat umocnić w nich pewność, że wykonanie tych właśnie czynności przyczyni się do ratowania zdrowia i życia poszkodowanych. Uczniowie chętnie i bardzo sprawnie wykonywali wszystkie zadania jakie zostały przed nimi postawione a ćwiczenia praktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej dały im wiele satysfakcji i poczucia wiary we własne siły i umiejętności, że są w stanie reagować w sytuacjach kryzysowych.

Zaangażowanie uczniów oraz pasja z jaką wykonywali poszczególne ćwiczenia z drożności dróg oddechowych czy podtrzymywania oddechu oraz krążenia dały mi pewność, że takie działania mają sens i są szansą na ugruntowanie w uczniach świadomości co jest najważniejsze w pierwszej pomocy przedmedycznej. Bezpieczeństwo każdego z nas, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, zależy od jego świadomości zagrożeń i umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce. Dlatego dewizą jaka przyświecała uczniom biorących udział w projekcie „Naucz się pierwszej pomocy przedmedycznej” była zasada: wiedza + umiejętności = bezpieczeństwo!

Przejdź do galerii zdjęć

Robert Steinitz

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zajęcia warsztatowe z pierwszej pomocy przedmedycznej w ZS w Kórniku została wyłączona

„Uczniowskie sny”

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania „Uczniowskie sny” została wyłączona

ENGLISH&POLISH. KONKURS ANGIELSKO-POLSKI

Zgłoszenia do konkursu u pani Moniki Karmelity lub pani Karoliny Fober (do końca marca).

Regulamin konkursu angielsko – polskiego.

 • Możesz wziąć udział w wybranej części konkursu:
 • Projekt graficzny wybranego idiomu angielskiego  wraz z polskim odpowiednikiem (praca w technice dowolnej na formacie A3 lub  A4);
 • Recytacja fragmentu prozy lub wiersza w języku angielskim i jego przekładu na język polski.
 • Przekład tekstu z języka angielskiego na język polski (przy pomocy słownika i talentu językowego).
 • Podpisane prace plastyczne powinny zostać oddane do 11 kwietnia br. pani Fober lub pani Karmelicie.
 • Pozostałe części konkursu odbędą się 11 kwietnia br. (godzina i miejsce konkursu zostaną podane w odpowiednim czasie).
 • Nagrodami za udany udział w konkursie będą: dodatkowe bardzo dobre oceny z języka polskiego i angielskiego (w ramach tzw. aktywności pozalekcyjnej). Przewidujemy też nagrody – niespodzianki.
 • Zainteresowanych i chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się u pani Fober lub pani Karmelity do końca marca br.

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania ENGLISH&POLISH. KONKURS ANGIELSKO-POLSKI została wyłączona

Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej

13 marca br. odbył się powiatowy etap Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Udział w niej wzięło czworo uczniów naszej szkoły z klasy 1b/c: Livia Breś, Magdalena Cychnerska, Wojciech Król i Wiktoria Pudysiak. Uczestnicy Olimpiady musieli wykazać się szeroką wiedzą z zakresu praw konsumenckich. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Poznańskiego. W etapie powiatowym zostało wyłonionych trzech laureatów, którzy wezmą udział w etapie wojewódzkim Olimpiady. Nasi uczniowie: L. Breś i W. Król znaleźli się w tym wąskim gronie, zajęli drugie i trzecie miejsce w konkursie. Życzymy im dalszych sukcesów na kolejnym szczeblu Olimpiady.

          

Opublikowano Aktualności, Dyplomy, Konkurs | Otagowano | Możliwość komentowania Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej została wyłączona

„GOTOWI DO PRACY „

Opublikowano Aktualności, Projekty | Otagowano | Możliwość komentowania „GOTOWI DO PRACY „ została wyłączona

„Dzień Współpracy” na Uniwersytecie Przyrodniczym

Opublikowano Aktualności, Dyplomy, Klasa przyrodnicza | Otagowano , | Możliwość komentowania „Dzień Współpracy” na Uniwersytecie Przyrodniczym została wyłączona

Szkolne mistrzostwa w siatkówce dziewcząt i turniej siatkówki Pań

W środę 8 marca w naszej salce ZS Kórnik odbędą się Szkolne mistrzostwa w siatkówce dziewcząt od godz.14.40 i Integracyjny turniej siatkówki Pań od godz.16.00.

IR

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Szkolne mistrzostwa w siatkówce dziewcząt i turniej siatkówki Pań została wyłączona

Nasi uczniowie w projektach realizowanych ze środków UE od 2016-2017

Projekt „LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA – podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów zawodu technik logistyk poprawiające ich zdolność do zdobycia zatrudnienia”, nr RPWP.08.03.01-30-0052/16 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.3 – Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Celem projektu w okresie 09.2016-09.2018 jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych 459 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk, doskonalenie kompetencji 16 nauczycieli oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w 8 szkołach z woj. wielkopolskiego.

Wartość projektu to 787 298,95 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich (85%) i budżetu państwa (5%) wynosi 708 569,05 zł, a wkład własny 78 729,90 zł.

Więcej o projekcie LSNT

Projekt ma na celu:

 • podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych 459 uczniów (211K) kształcących się w zawodzie technik logistyk z 8 szkół z woj. wielkopolskiego poprzez rozwinięcie u nich grupy kompetencji zawodowych w trakcie realizacji dodatkowych działań dydaktycznych, w tym staży, we współpracy z przedsiębiorstwami, w okresie 09.2016-09.2018, co poprawi ich zdolność do zdobycia zatrudnienia w branży logistycznej.
 • doskonalenie kompetencji 16 nauczycieli/ek (12K) nauczacjących w zawodzie technik logistyk
 • doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w 8 szkołach z woj. wielkopolskiego

Wsparcie realizowane w ramach proj. zostało określone na podstawie zapotrzebowania 8 szkół kształcących w zawodzie Technik Logistyk, które przed rozpoczęciem udziału w proj. przeprowadziły INDYWIDUALNE DIAGNOZY POTRZEB (dok. zatwierdzone przez organy prowadzące).

Planowane efekty projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację 5 zadań projektu:

 1. ponadprogramowe 150-godzinne staże w firmach z woj. wielkopolskiego dla 96 uczniów (44K),
 2. ponadprogramowe specjalistyczne formy kształcenia w postaci 1-dniowych spotkań praktycznych w firmach oraz warsztatach praktycznych w WSL dla uczniów każdej z 8 szkół oraz 4 konferencji Logmeeting. wlkp z udziałem prelegentów z firm dla 459 (211K) uczniów,
 3. innowacyjna forma aktywizacji uczniów poprzez organizację zawodów Najlepsi Logistycy.wlkp i certyfikację ELA na poziomie CANDIDATE JUNIOR LOGISTICIAN dla 92 najlepszych uczniów (decyduje wynik egzaminu zawodowego),
 4. 4 dwudniowe (dwa na rok) panele dyskusyjno-problemowe dla 16 nauczycieli (12K) –doskonalenie kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej poprzez szkolenia prowadzone przez praktyków biznesu oraz wspólną pracę warsztatową,
 5. pakiet specjalistycznych pomocy dydaktycznych umożliwiający realizację zajęć w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy branży logistycznej (dla każdej szkoły: 2 makiety obiektów logistycznych, 6 filmów w technologii 360 stopni, 20 prezentacji, 20 tablic dydaktycznych oraz dla 6 z nich dodatkowe pakiety Wirtualnych Laboratoriów)

Pozakonkursowy projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie będą rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.

W związku z uruchomieniem projektu przewidujemy następujące formy wsparcia w ramach prowadzonych działań:

 • płatne staże dla uczniów,
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach,
 • dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej,
 • kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli,
 • doposażenie 46 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego zgodnie ze standardem określonym przez MEN w katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl,
 • doposażenie 4 placówek kształcenia zawodowego, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego,
 • dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych,
 • patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie.

Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczący w projekcie będą miały okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 63 500 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 53 975 000,00 zł, w tym środki budżetu państwa (5%). Pozostałą kwotę, stanowiącą 10% wartości projektu,  stanowią środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem mailowym: awt.czas.zawodowcow@put.poznan.pl

Strona Internetowa: www.zawodowcy.org

Opublikowano Aktualności, Projekty, Technikum | Możliwość komentowania Nasi uczniowie w projektach realizowanych ze środków UE od 2016-2017 została wyłączona

KONKURS NA PLAKAT SPORTOWY ROZSTRZYGNIĘTY

kubek 2 (3)

W miesiącach styczeń-luty 2017 uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wykazania się talentami plastycznymi. Szkolny Klub Sportowy – Orzeł zorganizował konkurs na plakat sportowy pod hasłem: Moja ulubiona dyscyplina sportowa, mój ulubiony sport.

Wyróżniono  prace Darii Rozmiarek i Zuzanny Barczak.

GRATULUJEMY dziewczętom talentów plastycznych i zachęcamy do aktywności ruchowej! Nastepna impreza sportowa to Turniej Siatkówki Pań. Zapraszamy!!!

(więcej  na stronce sportowej szkoły)

IR

Opublikowano Aktualności, Konkurs, Kórniczanki, Sport | Możliwość komentowania KONKURS NA PLAKAT SPORTOWY ROZSTRZYGNIĘTY została wyłączona

Konkurs profilaktyczny – „NASZA WARTOŚĆ – szacunek i bezpieczeństwo”.

22 lutego 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu obyło się wręczenie nagród i podsumowanie projektu „Nasza wartość – szacunek i bezpieczeństwo”.   Projekt skierowany był do uczennic klas pierwszych, które uczestniczyły w warsztatach poprowadzonych przez Panią Sierżant Julię Marszałek – Duczmal. Podczas zajęć poruszano zagadnienia  z obszaru przemocy, handlu ludźmi, wykorzystania seksualnego oraz cyberzagrożeń. Elementem projektu był  konkurs profilaktyczny, który polegał na przygotowaniu hasła do kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na profilaktykę rówieśniczą w obszarach związanych z projektem.

Informacja na stronie POWIATU POZNAŃSKIEGO… (kliknij aby przejść)

Uczennica  naszej szkoły – Martyna Boguszyńska z kl. I B/ z hasłem „#umarłamprzeztwójhejt” zdobyła II miejsce w konkursie.

Galeria (kliknij…)

Gratulujemy!

Opublikowano Aktualności, Konkurs | Możliwość komentowania Konkurs profilaktyczny – „NASZA WARTOŚĆ – szacunek i bezpieczeństwo”. została wyłączona

Nowe filmy na naszym kanale!

Nowe filmy na naszym kanale!

Przypominamy o zaglądaniu na nasz szkolny kanał. Zobaczcie dwa nowe filmy!

https://www.youtube.com/watch?v=0jZvMTCVDLs

https://www.youtube.com/watch?v=e3qkjEQgHNo

 

Opublikowano Aktualności, Film | Możliwość komentowania Nowe filmy na naszym kanale! została wyłączona

Wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju

Dnia 20.02.2017r. klasa 2 TL wraz z wychowawczynią panią Martą Trzmielewską i dwiema uczennicami z klasy 1 TL  po ukończeniu lekcji udała się na wycieczkę do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. Nasza klasa zorganizowała akcję zbierania darów dla zwierząt oraz sprzedaż samodzielnie upieczonych babeczek, a pieniądze, które z niej pozyskała, przeznaczyła na kupno darów dla potrzebujących zwierzaków. Po przyjeździe do schroniska, uczniowie uczestniczyli w prezentacji mówiącej o losach poszkodowanych zwierząt i historii schroniska w Centrum Edukacji na 4 łapy, działającym przy placówce. Po zapoznaniu się w teorii z tym miejscem, nastąpił długo wyczekiwany moment dla wszystkich – spacer! Wszyscy połączyli się w pary i każdy otrzymał po jednym pupilu. Po szybkim przydzieleniu do swoich chwilowych właścicieli, psiaki wyruszyła na spacer razem z uczniami. Bawiliśmy się przy tym świetnie, śmialiśmy się, biegaliśmy, a psy czuły się szczęśliwe, co widać na zdjęciach, które uczniowie przywieźli z wycieczki 🙂 Wszyscy byli bardzo dumni, że mogli poświęcić swój czas tym cudownym stworzeniom i planują już następne odwiedziny…

Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, którym nie jest obojętny los bezdomnych zwierząt  i wzięli udział w zbiórce pieniędzy oraz darów. Pamiętajcie, że dobro zawsze wraca.

Galeria zdjęć (kliknij…)

                                                                  Kamila Owczarczak

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju została wyłączona

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Opublikowano Aktualności, Dyplomy, Projekty | Możliwość komentowania DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI została wyłączona

„Dzień Współpracy” na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

16 lutego 2017 roku, jako przedstawiciele naszego Zespołu Szkół, wraz z wychowawczynią – p. Katarzyną Leską, wzięliśmy udział w „Dniu Współpracy” na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Była to całodniowa impreza zorganizowana dla szkół ponadgimnazjalnych. Nasz pobyt na Uniwersytecie rozpoczął się sesją plenarną – prezentacją oferty edukacyjnej wydziału, przeglądem działalności Samorządu Studenckiego oraz przedstawieniem ogólnych informacji o Uniwersytecie. Następnie udaliśmy się na krótki spacer po kampusie, po którym wzięliśmy udział w wykładzie filozoficznym prowadzonym przez doktora nauk humanistycznych, p. Damiana Michałowskiego, autora książki „Człowiek i metafizyka”. W międzyczasie nasza klasowa delegacja zmagała się z konkursem ekonomicznym. Następnie uczestniczyliśmy w warsztatach dotyczących komunikacji w procesie gospodarowania zasobami ludzkimi. Po wytężonej pracy przyszedł czas na obiad, który zjedliśmy w studenckiej stołówce. Ostatnim punktem programu była prezentacja Studenckich Kół Naukowych działających na Wydziale.

Zapraszamy do galerii …

Dzięki temu wyjazdowi każdy z nas zyskał możliwość bliższego poznania studenckiego życia, zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, a zarazem poszerzenia swojej wiedzy w zakresie nie tylko nauk ekonomicznych, ale również filozofii.

Daria Rozmiarek, kl. 2b/c

Opublikowano Aktualności, Dyplomy, Klasa przyrodnicza | Możliwość komentowania „Dzień Współpracy” na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu została wyłączona

III Miejsce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Siatkówce

Mężczyźni z naszej szkoły zdobyli brązowe medale Mistrzostw Powiatu w siatkówce.

W Murowanej Goślinie zorganizowano po raz trzeci Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówkę. Do turnieju zgłosiło się w tym razem 5 zespołów    z Rokietnicy, Swarzędza, Bolechowa, Puszczykowa oraz Kórnika, które rozegrały mecze systemem „każdy z każdym”.

Reprezentacja naszej szkoły rozgrała pierwszy mecz z zespołem z Bolechowa. W pierwszym secie dominował zespół gospodarzy, a nasi uczniowie którzy w pierwszej rundzie turnieju pauzowali próbowali złapać swój rytm i z punktu na punkt grali coraz pewniej. Jednak to nie wystarczyło i przegrywaliśmy 1:0 w setach. Drugi set został zdominowany przez świetnie grających uczniów z naszej szkoły o czym świadczy wynik 25:14. O zwycięstwie miał zadecydować trzeci set. Początek był wyrównany i było 2:2. Następnie dobre 2 ataki naszych uczniów zostały szczęśliwie obronione przez przeciwników i na tablicy widniał wynik 4:2 dla Bolechowa. Później przytrafiły się proste błędy w przyjęciu oraz zagrywce i na przerwę schodziliśmy przegrywając 8:2. Kolejny punkt dla przeciwników był przyznany niesłusznie, gdyż sędzia nie zauważył obicia bloku przez naszego atakującego. Do końca seta nic się już nie zmieniło i drużyna z Bolechowa odniosła zwycięstwo.

Kolejny mecz z zespołem z Puszczykowa nasz zespół zaczął bardzo dobrze i prowadził wysoko 13:6, ale kilka prostych błędów spowodowało że w końcówce przeciwnicy wyrównali i przechylili szalę na swoją korzyść wygrywając 25:23. W drugim secie nie widać było już wiary w zwycięstwo i mecz zakończył się porażką 2:0.

W trzecim meczu uczniowie ZS Kórnik pokonali reprezentantów z ZS w Rokietnicy 2:1, a następnie ZS nr 1 w Swarzędzu 2:0 kończąc turniej na najniższym stopniu podium.

W składzie naszej drużyny zagrali następujący uczniowie: Rafał Jaskuła, Marcin Wujek, Michał Dominiak, Dominik Siwiński, Filip Kujawa, Radosław Stelmach, Jakub Słabolepszy, Mikołaj Nowak, Mikołaj Wrzesiński, Arkadiusz Tomaszewski, Tomasz Talarski, Mateusz Kazyaka.

Bardzo dobra gra w przeplatana prostymi błędami przy zagrywce i w przyjęciu nie pozwoliła na osiągnięcie zakładanego celu jakim było zdobycie złotego medalu i wywalczenie awansu na zawody rejonowe. Dziękujemy za całoroczny wysiłek wkładany na treningach w ramach zajęć pozalekcyjnych, sparingach i turniejach.

Zapraszamy do oglądnięcia fotorelacji z zawodów.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania III Miejsce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Siatkówce została wyłączona

XLIII Olimpiada Geograficzna – nasi uczniowie w etapie wojewódzkim!

11 lutego 2017 roku dwójka naszych uczniów: Daria Rozmiarek i Dawid Goździak z klasy 2b brała udział w etapie wojewódzkim XLIII Olimpiady Geograficznej. Aby dostać się tak wysoko musieli napisać prace pisemne, które zostały ocenione pozytywnie przez pracowników WNGiG (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych) UAM. 11 lutego 2017 walczyli o przejście do następnego etapu w trzech próbach z geografii Polski, regionalnej i społeczno – ekonomicznej.

Nasi uczniowie znaleźli się w gronie 72 najlepszych geografów w województwie wielkopolskim! Gratulujemy i zapraszamy do galerii…

Praca Dawida Goździaka

Praca Darii Rozmiarek

Grzegorz Kowalczyk

Opublikowano Aktualności, Dyplomy, Konkurs | Otagowano | Możliwość komentowania XLIII Olimpiada Geograficzna – nasi uczniowie w etapie wojewódzkim! została wyłączona

WALENTYNKI 2017

WALENTYNKI 2017

Walentynki w naszej szkole zostały zorganizowane przez uczennice z klasy 2A. Dziewczyny przebrały się w stroje teatralne i odwiedziły wszystkie klasy podczas zajęć z wychowawcą. Poczta walentynkowa cieszyła się sporą popularnością, zorganizowany został również quiz, kalambury oraz konkurs znajomości piosenek miłosnych. Dla osób, które wzięły w nich udział czekały słodkie nagrody. Uczniowie bardzo pozytywnie zareagowali na przygotowane atrakcje.

Szczególne podziękowania dla pani Marty Trzmielewskiej oraz pani Anny Ryks-Jagodzińskiej za pomoc w organizacji.

Wiktoria Nowak 2a

Opublikowano Aktualności, Klasa akademicka | Otagowano | Możliwość komentowania WALENTYNKI 2017 została wyłączona

Konkurs na plakat sportowy

TEMATYKA

Moja ulubiona dyscyplina sportowa, mój ulubiony sport

 

Cel konkursu:

 • Promowanie zainteresowań uczniów.
 • Zachęcenie uczniów do aktywności ruchowej w czasie wolnym od nauki.
 • Promowanie aktywnego i bezpiecznego wypoczynku.
 • Rozwijanie wrażliwości i empatii sportowej.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży.
 • Integracja środowiska na rzecz sportu.
 • Promocja szkoły.

REGULAMIN     

1.Do konkursu należy przygotować  plakat w dowolnej własnoręcznej technice, zachęcający do aktywności ruchowej – temat: Moja ulubiona dyscyplina sportowa, mój ulubiony sport

2. Wymiar: format A2 lub większy

3. Oceniane będą: format plakatu, zgodność z tematyką konkursu, bogactwo treści i kolorystyka, włożony wkład pracy

4.Uczestnik konkursu może przedstawić dwie prace.

5.Podpisane czytelnie prace konkursowe ( imię i nazwisko autora, klasa) złożyć

do 16 lutego 2017 roku u p. I. Rauk.

 

Plakaty zostana ocenione, ich autorzy nagrodzeni!

Zapraszamy do udziału w konkursie!

IR

Opublikowano Konkurs, Sport | Możliwość komentowania Konkurs na plakat sportowy została wyłączona

Przed nami kolejny konkurs!

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Przed nami kolejny konkurs! została wyłączona

„Czytanie otwiera drzwi do różnych światów” – wyniki konkursu

Nadszedł czas rozstrzygnięcia konkursu  realizowanego  w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  W prace zaangażowane były wszystkie klasy z naszej szkoły. Uczniowie  pracowali nad realizacją projektu literacko – filmowego pt. „Czytanie otwiera drzwi do różnych światów”. Zadanie polegało na  przygotowaniu filmu reklamującego wybraną książkę, zakupioną dzięki wsparciu finansowemu. Przez okres dwóch miesięcy każdy oddział realizował swoją pracę, a efekty można obejrzeć …

I miejsce dla klasy 1a 

 II miejsce ex aequo klasa 1bc i 2a  

III miejsce klasa 3 bc

Wszystkim klasom dziękujemy za zaangażowanie a zwycięzcom gratulujemy wygranej

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania „Czytanie otwiera drzwi do różnych światów” – wyniki konkursu została wyłączona